Πάτρα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα στην Περιμετρική

έως και τις 4 Νοεμβρίου

Στο πλαίσιο εργασιών επιθεώρησης και συντήρησης στον φορέα της Κάτω Διάβασης του κόμβου Α/Κ. Κ1 της Ευρείας Παράκαμψης Πατρών, εντός των ορίων του έργου παραχώρησης και προς διευκόλυνση της κυκλοφορίας των οχημάτων και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων, θα ισχύσουν οι παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις :

1. Τον αποκλεισμό τμήματος της διατομής του οδοστρώματος της καθέτου οδού (οδός Διοδώρου) του Α/Κ. Κ1 της Ευρείας Παράκαμψης Πατρών και συγκεκριμένα στο τμήμα που ορίζεται από 30 μέτρα (περίπου) ανατολικά από τη συμβολής της με τον κλάδο εισόδου προς Πύργο του κόμβου έως 30 μέτρα (περίπου) ανατολικά από τη συμβολής της με τον κλάδο εξόδου από Πύργο του κόμβου. Στο παραπάνω οδικό τμήμα θα γίνεται εκ περιτροπής διαχείριση της διεξαγόμενης κυκλοφορίας στο εκάστοτε διατιθέμενο στην κυκλοφορία τμήμα της Καθέτου οδού από τρεις σηματωρούς (ένας στο ανατολικό, ένας στο δυτικό όριο της κυκλοφοριακής ρύθμισης και ένας στον κλάδο εξόδου από Πύργο του Α/Κ. Κ1). Οι εργασίες και οι ανάλογες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα σε δύο διαδοχικές και ανεξάρτητες μεταξύ τους φάσεις, Α' και Β' :

• Φάση Α': οι εργασίες θα εκτελεσθούν στη δεξιά (νότια) πλευρά του φορέα της Κάτω Διάβασης με ταυτόχρονα αποκλεισμό της δεξιάς (νότιας) πλευράς της διατομής της οδού «Διοδώρου». Η κυκλοφορία θα διεξάγεται στην αριστερή (βόρεια) πλευρά της διατομής της οδού «Διοδώρου» σε πλάτος 4,80 μέτρων, εκ περιτροπής, με τη βοήθεια κατάλληλης ρυθμιστικής σήμανσης και σηματωρών του Αναδόχου

• Φάση Β': οι εργασίες θα εκτελεσθούν στην αριστερή (βόρεια) πλευρά του φορέα της Κάτω Διάβασης με ταυτόχρονα αποκλεισμό της αριστερής (βόρειας) πλευράς της διατομής της οδού «Διοδώρου». Η κυκλοφορία θα διεξάγεται στην δεξιά (νότια) πλευρά της διατομής της οδού «Διοδώρου» σε πλάτος 4,25 μέτρων, εκ περιτροπής, με τη βοήθεια κατάλληλης ρυθμιστικής σήμανσης και σηματωρών του Αναδόχου

2. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αναφέρονται και θα υλοποιηθούν σύμφωνα με τη εγκεκριμένη μελέτη από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό, που είναι και ο επιβλέπων του έργου βάση της Σύμβασης Παραχώρησης που κυρώθηκε με το Ν.3621/2007με την προσθήκη μίας επιπλέον πινακίδας αναγγελίας κινδύνου Κ-20 (Πρ. 50) στον κλάδο εξόδου από Πάτρα του Α/Κ. Κ1 ης Ευρείας Παράκαμψης Πάτρών.

3. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμόζονται από ώρα 07:00 πρωινή έως ώρα 19:00 απογευματινή έκαστης ημέρας και μετά το πέρας τους θα αποδίδεται στην κυκλοφορία το πλήρες πλάτος της οδού «Διοδώρου», ενώ θα διαρκέσουν από 18.10.2016 έως και τις 04.11.2016, εξαιρούμενων των ημερομηνιών που ορίζονται στην 326/2015 από 22.12.2015 απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας.

4. Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται σε όλη την διάρκεια των εργασιών υπό την επίβλεψη του Ανεξάρτητου Μηχανικού και την εποπτεία της ΕΥΔΕ ΚΕΣΠ ΠΕ & ΒΕ και της ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε να τοποθετεί και να συντηρεί σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, την ισχύουσα Πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων έργων και τα εγκεκριμένα Εγχειρίδια Λειτουργίας, τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης, φανούς, αντανακλαστικά, προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες κλπ, ώστε να εξασφαλίζεται με αποκλειστική του μέριμνα και ευθύνη η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας στην περιοχή των εκτελούμενων έργων.