Πάτρα: Προσλήψεις στο Δήμο για την πυρασφάλεια - Οι θέσεις - Τα δικαιολογητικά

ΑΠΌ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ

Στην πρόσληψη 28 ατόμων,έκτακτου προσωπικού προχωρά, ο Δήμος Πατρέων για την πυρασφάλεια. Πρόκειταια για προσλήψεις τρίμηνης διάρκειας

ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: 
∆ύο άτοµα ∆Ε οδηγών αυτοκινήτων (βυτιοφόρα - µικρά πυροσβεστικά 4Χ4) με σχέση
εργασίας που θα διαρκέσει από την έναρξη της σύµβασης εργασίας έως την ολοκλήρωση του τριμήνου.

Δύο άτοµα ∆Ε χειριστών μηχανημάτων έργων (γεωργικού ελκυστήρα-τρακτέρ) με σχέση εργασίας που θα διαρκέσει από την έναρξη της σύµβασης εργασίας έως την ολοκλήρωση του τριμήνου.

Εξι άτοµα ∆Ε δενδροκηπουρών με σχέση εργασίας που θα διαρκέσει από την έναρξη της σύµβασης εργασίας έως την ολοκλήρωση του τριμήνου.
Δεκαπέντε άτοµα Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης εργατών πυρασφάλειας με σχέση εργασίας που θα διαρκέσει από την έναρξη της σύµβασης εργασίας έως την ολοκλήρωση του τριμήνου.

Τρία άτομα ΥΕ εργατών πυρασφάλειας με σχέση εργασίας που θα διαρκέσει από την έναρξη της σύµβασης εργασίας έως την ολοκλήρωση του διμήνου.
Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Φωτοαντίγραφο της αστυνοµικής ταυτότητας,

απογραφικό δελτίο ΙΚΑ,

πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,

βεβαίωση σπουδών (εφόσον υπάρχουν τέκνα που σπουδάζουν),

τίτλος σπουδών με τα αναφερόµενα προσόντα για κάθε ειδικότητα,

ισχύουσες επαγγελµατικές άδειες,

βεβαίωση εµπειρίας (όπου απαιτείται),

υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυµα υπέρβασης της δίµηνης ή τρίµηνης απασχόλησης µέσα σε συνολικό διάστηµα δώδεκα 12 µηνών.

Κατάθεση αιτήσεων Μαιζώνος και Βότση (είσοδος από Μαιζώνος), στο διάστημα από 25/06/2018 έως και 29/6/2018.