Πάτρα: Συνεδριάζει σήμερα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου

στις 10.30 το πρωί

Στην Αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής (στο κτίριο Λαδόπουλου), σήμερα Τρίτη 20 Φεβρουαρίου στις 10:30 θα συνεδριάζει η Επιτροπή, με τα παρακάτω θέματα:

Νομική στήριξη πρώην Αντιδημάρχου Δήμου Πατρέων κ. Σιγαλού Γεωργίου (εισηγητής: Διονύσης Πλέσσας – Αναπληρωτής Δημάρχου Πατρών)

Άσκηση ή μη ανακοπής κατά της υπ’ αριθ. 58/2018 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Πατρών (εισηγητής: Διονύσης Πλέσσας – Αντ/ρχος, Κ. Παπαδοπούλου – Νομική Σύμβουλος)

Άσκηση ή μη ανακοπής κατά της υπ’ αριθ. 59/2018 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Πατρών (εισηγητής: Διονύσης Πλέσσας – Αντ/ρχος, Κ. Παπαδοπούλου – Νομική Σύμβουλος)

Άσκηση ή μη ανακοπής κατά της υπ’ αριθ. 60/2018 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Πατρών (εισηγητής: Διονύσης Πλέσσας – Αντ/ρχος, Κ. Παπαδοπούλου – Νομική Σύμβουλος)

1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού  έτους  2018 (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)

1) Αποδοχή δωρεάς ποσοστού 1% τμήματος οικοπέδου ιδιοκτησίας Κληροδοτήματος Π. Σταθακόπουλου, επιφανείας 2,41 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση «Δροσιά» του Δήμου Πατρέων και 2) Εξουσιοδότηση του Δημάρχου Πατρέων κ. Κώστα Πελετίδη για την υπογραφή όλων των απαραίτητων εγγ΄ραφων για την αποδοχή της δωρεάς (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αναπληρωτής Αντ/ρχος, Μ Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

Έγκριση Πρακτικού του Γνωμοδοτικού Οργάνου της Δ/νσης α) Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου και β) του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πατρέων, για την «Αποψίλωση κοινοχρήστων χώρων και κλάδεμα ψηλών δένδρων στις Δ.Ε. Ρίου, Μεσσάτιδος, Παραλίας και Βραχναιίκων του Δήμου Πατρέων» για την επικύρωση του Οριστικού Αναδόχου και κατακύρωση του αποτελέσματος του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αναπληρωτής Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντες)

Έγκριση 2ου Πρακτικού – ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου «Κατεδάφιση κτισμάτων – άρση επικινδυνότητας σε ετοιμόρροπα κτίρια» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)

α) Ακύρωση της 45/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, β) Έγκριση 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Επισκευή – Διαμόρφωση σε παιδικό σταθμό του κτιρίου επί των οδών Μανιακίου – Κορίνθου» και ανάθεση της σύμβασης στη μειοδότρια εργοληπτική επιχείρηση (προσωρινό ανάδοχο) και γ) Πρόσκληση προσωρινού αναδόχου όπως υποβάλει εντός προθεσμίας τα δικαιολογητικά του άρθρου 23.2 – 23.10 της διακήρυξης (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)

Έγκριση πρακτικού για την ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, της επιτροπής του διαγωνισμού για την προμήθεια αδρανών υλικών (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντες)

Συγκρότηση Γνωμοδοτικών Οργάνων και Επιτροπών Αξιολόγησης Ενστάσεων των Δ/νσεων: α) Εξυπηρέτησης Πολιτών, β) Τοπικής Οικονομίας, γ) Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου, δ) Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, ε) Διοικητικών Υπηρεσιών, στ) Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Κοινωνικής Προστασίας, ζ) Διαχείρισης Προσόδων και η) Δημοτικής Περιουσίας για το έτος 2018 και έως τη συγκρότηση τους για το έτος 2019(εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 24.800,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, για της Κτηνιατρικές Υπηρεσίες Περισυλλογής και Διαχείρισης αδέσποτων ζώων (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Β. Τσιγάρας – Αρμ. Δ/ντής)

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 2.430,40 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, για την Προμήθεια δύο (2) Φωτοαντιγραφικών – Εκτυπωτικών μηχανημάτων με λειτουργίες φωτοαντιγραφής, εκτύπωσης και σάρωσης με τα ανάλογα γνήσια αναλώσιμά τους – CPV: 30120000-6 (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου, Μ. Αγιωτάτου, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 24.787,60 €, συμπ/νου ΦΠΑ 24%, για την «Προμήθεια και εγκατάσταση δικτύου WiFi στον χώρο της Πλάζ» για τις ανάγκες της Δ/νσης Προγραμματισμού Οργάνωσης & Πληροφορικής (Τμήμα Σχεδιασμού & Μελετών (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου, Π. Παπαευθυμίου,  Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού: α) 18.477,90 € για την παρακατάθεση, σύμφωνα με το περιεχόμενο της υπ’ αριθ. 4/1994 πράξης αναλογισμού και των υπ’ αριθ. 277/2008 και 390/2016 αποφάσεων του Εφετείου και του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών (τμήμα οδού Πανσελήνου – παραπλεύρως χώρου Τ.Ε.Ι.) & β) 877,38 € για δικαστικά έξοδα κ.λ.π. (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 3.124,80 €, για ανανέωση συνδρομών τεχνικών προγραμμάτων – ACE – HELLAS Α.Ε./Unisystems Α.Ε. (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού, για ανανέωση συνδρομών τεχνικών προγραμμάτων – ADAPT – Autofine, KENAK (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 80.000,00 €, για δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων Οργάνων (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 10.000,00 €, συμπ/νου ΦΠΑ 24%, για την υπηρεσία «Απομαγνητοφώνηση Πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πατρέων» για τις ανάγκες του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης Συλλογικών-Πολιτικών Οργάνων (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 14.987,14 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών για την κάλυψη αναγκών σε υλικά για την αντικατάσταση ξύλινου δαπέδου σε χώρο του χορευτικού τμήματος του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος  – Αρμ. Δ/ντης)

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού: α) 1.200.000,00 και β) 170.000,00 €, για Τέλη ταφής απορριμμάτων – Ανταποδοτικά – ΦΟΣΔΑ 1 και ΦΟΣΔΑ 2  (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 800.000,00 €, για Λοιπούς φόρους και Τέλη (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντης)

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 5.000,00 € εκ του συνολικού ποσού των 25.000,00 €, για την αποζημίωση ενοχικού δικαιώματος της κας Μαρίας Καλαντζή του Παναγιώτη, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 3/2015 διορθωτική πράξη επί της υπ’ αριθ. 7/97 Πράξη Εφαρμογής στις περιοχές «Αγ. Παντελεήμονας – Παραλία Προαστείου» του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντης)

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 5.000,00 € εκ του συνολικού ποσού των 25.000,00 €, για την αποζημίωση ενοχικού δικαιώματος του κ. Χρήστου Αθανασόπουλου του Δημητρίου, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 3/2015 διορθωτική πράξη επί της υπ’ αριθ. 7/97 Πράξη Εφαρμογής στις περιοχές «Αγ. Παντελεήμονας – Παραλία Προαστείου» του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντης)

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 7.250,00 €, για την αποζημίωση προβλεπόμενου κοινοχρήστου χώρου (δρόμου) ιδιοκτησίας κ. Ιωάννη Τριπολιτσιώτη, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2/05 Πράξη Εφαρμογής στην περιοχή ΄΄Ζαβλάνι΄΄ του Δήμου Πατρέων, που αντιστοιχεί στην αποπληρωμή του δικαιούχου (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντης)

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 210,69 €, επ’ ονόματι της συμβολαιογράφου Πατρών, κας Αγγελικής Σακελλάρη (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Π. Σφαέλου – Νομική Σύμβουλος)

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 398,03 €, επ’ ονόματι της συμβολαιογράφου Πατρών κας Νατάσας Νικολοπούλου (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Π. Σφαέλου – Νομική Σύμβουλος)

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 332,56 €, επ’ ονόματι της συμβολαιογράφου Πατρών, κας Ειρήνης Μητροπούλου (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Π. Σφαέλου – Νομική Σύμβουλος)

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 538,61 €, επ’ ονόματι της συμβολαιογράφου Πατρών κας Ιωάννας Καζάνη (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Π. Σφαέλου – Νομική Σύμβουλος)

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 360,00 €, για οδοιπορικά υπαλλήλων του Τμήματος Άθλησης, Πολιτισμού και Νέας Γενιάς για τον Μάρτιο 2018 (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος – Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου – Αρμ .Δ/ντρια)

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού: α) 8.880,00 € και β) 1.560,00 € για τα οδοιπορικά έξοδα των υπαλλήλων της Δ/νσης Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Μ, για το μήνα Μάρτιο 2018 (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 2.500,00 €, για οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων της Δ/νσης Έργων Υποδομής, μηνός Μαρτίου 2018 (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 2.889,80 €, για την κάλυψη των αναγκών μετακίνησης εντός έδρας του προσωπικού των Δ/νσεων: α) Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, β) Διοικητικών Υπηρεσιών, γ) Οικονομικών Υπηρεσιών, δ) Εξυπηρέτησης Πολιτών, ε) Διαχείρισης Προσόδων και Δημοτικής Περιουσίας, στ) Τοπικής Οικονομίας, ζ) Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας και η) Υπηρεσίες Δημάρχου, για το Μάρτιο 2018 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου – Αρμ. Δ/ντρια)

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού: α) 1.400,00 € και β) 400,00 €, για την κάλυψη των αναγκών μετακίνησης εντός έδρας για την εκτέλεση της υπηρεσίας, του προσωπικού της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου, για το Μάρτιο 2018 (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος – Αναπληρωτής Αρμ. Δ/ντής)

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 120,00 €, για τις ανάγκες μετακίνησης εντός έδρας του προσωπικού της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου, Τμήμα Κοιμητηρίων για το Μάρτιο 2018 (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος – Αναπληρωτής Αρμ. Δ/ντής)

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 4.200,00 €, για οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων της Δ/νσης Πολεοδομικού – Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Δόμησης, μηνός Μαρτίου 2018 (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)

α) Έγκριση πρόσληψης δύο (2) δικηγόρων ως εξωτερικούς συνεργάτες – ελεύθερους επαγγελματίες για το έτος 2018, β) ανάθεση χειρισμού δικαστικών υποθέσεων, γ) έγκριση συνολικής αμοιβής και δ) ψήφιση σχετικής πίστωσης (εισηγητής: Δ. Πλέσσας  – Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου – Αρμ. Δ/ντρια)

Άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 584/2017 απόφασης Τακτικής του Ειρηνοδικείου Πατρών (εισηγητής: Διονύσης Πλέσσας – Αντ/ρχος, Γ. Γεωργόπουλος – Νομικός Σύμβουλος)

Άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 463/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Πατρών (εισηγητής: Διονύσης Πλέσσας – Αντ/ρχος, Κ. Παπαδοπούλου – Νομική Σύμβουλος)