Η ετήσια γενική συνέλευση εργαζομένων στις Δ.Ο.Υ. Αχαΐας – Ηλείας – Κεφαλληνίας Ζακύνθου

Ο Σύλλογος Εργαζομένων Στις Δ.Ο.Υ. Νομών Αχαϊας – Ηλείας – Κεφαλληνίας
Ζακύνθου θα πραγματοποιήσει την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση την
22/11/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα του Εμπορικού &
Εισαγωγικού Συλλόγου, Πλατεία Γεωργίου Α΄ αριθμ. 25 - Πάτρα.
Την ημέρα αυτή οι Υπηρεσίες της Πάτρας θα λειτουργούν έως τις 09:30 π.μ.
και στην συνέχεια με προσωπικό ασφάλειας.
Οι υπόλοιπες Υπηρεσίες εκτός Πατρών θα λειτουργούν με προσωπικό
ασφάλειας από την αρχή του ωραρίου τους.
Σύμφωνα με τον ν.1264/1982 οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών να
διευκολύνουν όλους τους συναδέλφους που θέλουν να συμμετέχουν στη Γενική
Συνέλευση.
Σε περίπτωση που δεν θα υπάρχει απαρτία, θα ορισθεί νέα ημερομηνία στον
χώρο της συνέλευσης.