Πάτρα: Δύο συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου στις 28 Σεπτεμβρίου

Με 16 θέματα

Δύο συνεδριάσεις θα πραγματοποιήσει το Δημοτικό Συμβούλιο Πάτρας στις 28 Σεπτεμβρίου.

Η πρώτη θα γίνει στις 3.30 το μεσημέρι, στο κτίριο Λαδόπουλου, με θέμα τον ισολογισμό του Δήμου Πατρέων και η  δεύτερη συνεδρίαση στις 4.30 το μεσημέρι με 15 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Αναλυτικά τα θέματα :

1. Αποδοχή και έγκριση απόδοσης χρηματικού ποσού 554.027,71€, στους νόμιμους εκπροσώπους των Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δ. Πατρέων, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους- Γ΄ Κατανομή (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος- Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου- Αρμ. Δ/ντρια).

2. Ανταποδοτικά Tέλη από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης – Αρμ. Δ/ντής).

3. Έγκριση 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου με τίτλο: «Ανακατασκευή Οδών και Τεχνικών Έργων στις Δημοτικές Κοινότητες Μεσσάτιδος – Παραλίας – Βραχνεϊκων 2017» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).

4. Λήψη σύμφωνης γνώμης ή μη για την κατασκευή ράμπας προσβασιμότητας ΑΜΕΑ στο πεζοδρόμιο της οδού Αγ. Ανδρέου 95 για την εξυπηρέτηση τους στο ΙΙΕΚ ΣΒΙΕ ΑΕ (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).

5. Ορισμός μελών Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους, για το έργο «Ολοκληρωμένη Αστική Ανάπτυξη Ιστορικού Κέντρου – Ανακατασκευή κλιμάκων Ιστορικού Κέντρου Πάτρας» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης – Αρμ. Δ/ντής).

6. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής- οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή οδού από Νεκροταφείο Σουλίου- Καρυά» του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).

7. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής- οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή οδού από είσοδο ΧΥΤΑ Ξερόλακκας έως Αρχαιολογικό χώρο Βούντενης» του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).

8. Αντικατάσταση μέλους εκτιμητικής επιτροπής, για αγορές, υπό του Δήμου, κοινοχρήστων χώρων κλπ, έτους 2022 (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου- Αντ/ρχος, Κ. Καραντζιάς- Αρμ. Δ/ντής α.α.).

9. Αντικατάσταση μέλους εκτιμητικής επιτροπής προσκυρώσεων, έτους 2022 (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου- Αντ/ρχος, Κ. Καραντζιάς- Αρμ. Δ/ντής α.α.).

10. Έγκριση των πρακτικών της Συμβιβαστικής Επιτροπής (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Πρόεδρος Συμβιβαστικής Επιτροπής).

11. Αναδοχή οφειλών της λυθείσας και εκκαθαρισθείσας Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΥΠΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ -ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ ΑΕ (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).

12. Ορισμός υπαλλήλου ως υπολόγου- διαχειριστή της πράξης «Ολοκληρωμένη Αστική Ανάπτυξη Ιστορικού Κέντρου Πάτρας- Ανακατασκευή κλιμάκων Ιστορικού Κέντρου Πάτρας» της ΣΑΕΠ 2019ΕΠ00110048 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδος (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).

13. Εξουσιοδότηση για έκδοση άδειας κυκλοφορίας και πινακίδων μίας επικαθήμενης πλατφόρμας μεταφοράς μηχανημάτων έργου, που αγοράστηκε από το ελεύθερο εμπόριο για τον Δήμο Πατρέων (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Λέμης – Πετρόπουλος– Αρμ. Δ/ντής).

14. Αντικατάσταση μέλους επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής για την προμήθεια με τίτλο «Ανάπτυξη έξυπνων λύσεων διαχείρισης και ενημέρωσης των πολιτών για έξυπνες θέσεις στάθμευσης, κυκλοφοριακή κίνηση και έξυπνες στάσεις», στο πλαίσιο της αντίστοιχης πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5045007, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου- Αρμ. Δ/ντής).

15. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Πατρέων στην Σχολική Εφορεία του Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου Πατρών.

Διαβάστε επίσης