Η Αιτωλοακαρνανία σε τροχιά ανάπτυξης με «οδηγό» τις υδατοκαλλιέργειες

Οι θέσεις των υδατοκαλλιεργητών για την Π.Ο.Α.Υ. Εχινάδων Νήσων και Αιτωλοακαρνανίας

Το οικονομικό, αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα των υδατοκαλλιεργειών στην Αιτωλοακαρνανία επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η Αναπτυξιακή εταιρεία Υδατοκαλλιεργειών Εχινάδων νήσων και Αιτωλοακαρνανίας.

Ο φορέας καταγράφει παράλληλα όλα τα στάδια της διαβούλευσης για την ίδρυση της Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) ενημερώνοντας μεταξύ άλλων τους τοπικούς φορείς πως δεν καταγράφονται περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ότι η περιοχή γίνεται αποδέκτης σημαντικών επενδύσεων και πως δεν παρουσιάζεται καμία σύγκρουση με πιθανές επενδύσεις στον τομέα του τουρισμού.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση έχει ως εξής:

« Στο πλαίσιο της ίδρυσης της Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) Εχινάδων Νήσων και Δυτικών Ακτών Αιτωλοακαρνανίας με φορέα διαχείρισης την «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΕΧΙΝΑΔΩΝ ΝΗΣΩΝ & ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ» θα θέλαμε με την παρούσα επιστολή να σας παραθέσουμε στοιχεία που αφορούν στις ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα για την ίδρυση της. Η ενημέρωση αυτή γίνεται με πρωτοβουλία του φορέα για την κατανόηση του θέματος από όλους τους εμπλεκομένους φορείς και τις τοπικές κοινωνίες, αναπόσπαστο μέλος των οποίων είναι και οι 500 εργαζόμενοι μας οι οποίοι ανησυχούν καθώς το θέμα έχει λάβει αδικαιολόγητα αρνητική δημοσιότητα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην περιοχή δραστηριοποιούνται δεκατρείς (13) επιχειρήσεις του κλάδου οι οποίες απασχολούν 500 εργαζομένους με τη συντριπτική πλειοψηφία να αποτελούν κατοίκους της περιοχής ενδιαφέροντος. Το αίτημα για την ίδρυση της Π.Ο.Α.Υ υποβλήθηκε στη Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΝ στις 30/10/2015. Σύμφωνα με το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες (Β΄ 2505/2011) και την Υ.Α. με αρ. Η.Π. 17239/30-8-2002 (Β΄ 1175), υποβλήθηκαν οι κάτωθι μελέτες και τεχνικές εκθέσεις:

1. Οικονομοτεχνική μελέτη (μελέτη βιωσιμότητας-σκοπιμότητας), η οποία πρέπει να περιλαμβάνει έρευνα αγοράς και επιχειρηματικό σχέδιο οργάνωσης και λειτουργίας της αιτούμενης ανάπτυξης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Παράρτημα Β της αριθ. Η.Π.17239/30-8-2002 (Β’ 1175).

2. Τεχνική έκθεση για την τεκμηρίωση των σχετικών με τον καθορισμό της Π.ΟΑ.Υ. προτάσεων του φορέα σύμφωνα με όσα ορίζονται από την παράγραφο γ του Άρθρου 1 και του Παραρτήματος Γ της αριθ. Η.Π.17239/30-8-2002 (Β’ 1175).

3. Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), σύμφωνα με την υπ’ αριθμό ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/28-8-2006 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1225Β/5-9-2006). Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι για την έγκριση της Π.Ο.Α.Υ τηρήθηκε το σύνολο των κανόνων διαβούλευσης. Ειδικότερα για την ΣΜΠΕ η σχετική μελέτη τέθηκε σε διαβούλευση με τα υπ’ αριθμό ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/88819/3591/5.12.2018 και ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/3785/273/16.01.2019 έγγραφα της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙ.Π.Α.) του ΥΠΕΝ. Ο φάκελος διαβιβάστηκε σε δώδεκα (12) συναρμόδιους φορείς και είκοσι δύο (22) υπηρεσίες των φορέων αυτών σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.
 

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ