Πάτρα: Τα θέματα της οικονομικής επιτροπής

αναλυτικα

Στην αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής (στο κτίριο Λαδόπουλου) την 22η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 10:30 συνεδριάζει η Επιτροπή, με τα παρακάτω θέματα:

 

Καθορισμός συντελεστών έτους 2019 για: α) Τέλη καθαριότητας και φωτισμού για την αντιμετώπιση των δαπανών παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού καθώς και άλλης δαπάνης από πάγια παρεχόμενες δημοτικές υπηρεσίες   ανταποδοτικού χαρακτήρα, β) Φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων και γ) Τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
Τέλη κοινοχρήστων χώρων και διαφημίσεων έτους 2019 (εισηγητής: Παναγιώτης Μελάς – Αντ/ρχος,  Μ. Αγιωτάτου –Αρμ. Δ/ντρια).
Έγκριση 6ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Πατρέων οικονομικού έτους 2018 – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού 1. Προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή και συντήρηση κοινοχρήστων ποδηλάτων του Δήμου Πατρέων 2. Υπηρεσία συντήρησης και διαχείρισης του συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων [ΣΚΠ] του Δήμου Πατρέων, συνολικού προϋπολογισμού 69.936,00 ευρώ (συμπ/νου  Φ.Π.Α. 24% ) (εισηγητής: Παύλος Στάμος – Αντ/ρχος,  Χ. Θεοδωρόπουλος –Αρμ. Δ/ντής).
Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών της αριθ. 101/2018 μελέτης, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του διαγωνισμού, κατάρτιση και σύνταξη των όρων της αριθ. 101/2018 διακήρυξης για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Πατρέων» - CPV: 31681410-0 (εισηγητής: Χρήστος Κορδάς– Αντ/ρχος,  Χ. Θεοδωρόπουλος . Ελ. Αλεξοπούλου Αρμ. Δ/ντές).
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών,  καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης, κατάρτιση και σύνταξη των όρων του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, σύμφωνα με την αριθ. 23/2018, Μελέτη Διακήρυξη της  Δ/νσης Έργων Υποδομής – Τμήμα Αυτεπιστασίας για την προμήθεια ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ 2018, συνολικού προϋπολογισμού 216.676,98 ευρώ (συμπ/νου  Φ.Π.Α. 24%) (εισηγητής: Χρήστος Κορδάς– Αντ/ρχος,  Χ. Θεοδωρόπουλος Γ. Σπηλιωτόπουλος -  Αρμ. Δ/ντές).
Έγκριση πρακτικού του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου για απόρριψη της προσφοράς του προσωρινού αναδόχου, κατάπτωση της εγγυητικής συμμετοχής και την εκ νέου ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας κοπής χόρτων στο Δήμο Πατρέων  (εισηγητής: Βασίλειος Θωμόπουλος – Αντ/ρχος,  Χ. Θεοδωρόπουλος Π. Κωστόπουλος -  Αρμ. Δ/ντές).
Επανάληψη δημοπρασίας για την τμηματική εκποίηση σκελετών στεφανιών των δημοτικών κοιμητηρίων, για δύο χρόνια (εισηγητής: Βασίλειος Θωμόπουλος – Αντ/ρχος,  Π. Κωστόπουλος -  Αρμ. Δ/ντής).
Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες που αφορούν έξοδα για εκτυπώσεις δικαστικών αποφάσεων, πρακτικών κλπ. (εισηγητής: Διονύσης Πλέσσας– Αντ/ρχος,  Ελ.  Αννίνου – Αρμ. Δ/ντρια).
Άσκηση ή μη πρόσθετης παρέμβασης υπέρ της Αθανασίας Φραντζή κλπ., ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών (εισηγητής: Διονύσης Πλέσσας– Αντ/ρχος,  Π. Σφαέλου – Νομική Σύμβουλος).
Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου Πατρών κ. Κουκούλη Γεώργιου για  παράστασή στο Ειρηνοδικείο Πατρών κατά την δικάσιμο της 4ης- 12 – 2018 (εισηγητής: Διονύσης Πλέσσας – Αντ/ρχος,