Θ. Παπαθεοδώρου: «Μη υλοποίηση της δέσμευσης για αύξηση του ορίου προαιρετικής απαλλαγής από τον ΦΠΑ στους δικηγόρους»

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ Υπουργό Οικονομικών κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο

          Με το άρθρο 39 του ν. 2859/2000, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 251 ν.4281/2014 (ΦΕΚ Α’ 160/8.8.2014), απαλλάσσονται [προαιρετικώς] από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης και καταβολής φόρου υποκείμενοι, οι οποίοι, κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο, πραγματοποίησαν ακαθάριστα έσοδα, χωρίς το φόρο προστιθέμενης αξίας, μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, με τη διάταξη αυτή μειώνεται το διοικητικό κόστος τόσο για τις επιχειρήσεις, όσο και για τη Φορολογική Διοίκηση ενώ, περαιτέρω, διευκολύνονται οι μικρές επιχειρήσεις, καθώς δεν θα υποχρεούνται να χρεώνουν ΦΠΑ στις πράξεις που πραγματοποιούν. Η εν λόγω απαλλαγή είναι συμβατή με το κοινοτικό δίκαιο, καθώς προβλέπεται από τις διατάξεις της οδηγίας 2006/112/ΕΚ.

Εξάλλου, στο επικαιροποιημένο Μνημόνιο (Supplemental Memorandum της 16.6.2016, κεφ. 2.3.2, παρ. ii, σελ. 9), η Κυβέρνηση κατ’ ουσίαν συμφώνησε να αυξηθεί το όριο ακαθαρίστων εσόδων για την προαιρετική απαλλαγή από το καθεστώς ΦΠΑ από τα 10.000 ευρώ στα 25.000 ευρώ, κατόπιν εκπόνησης σχετικής μελέτης επιπτώσεων.

Όπως έχει επισημάνει η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, ειδικώς στην περίπτωση των δικηγόρων, συντρέχουν όχι μόνον οι λόγοι που αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση της ισχύουσας διάταξης, ήτοι η μείωση γραφειοκρατικού και διοικητικού κόστους,  αλλά και λόγοι που συνάπτονται με την ισότιμη πρόσβαση στην δικαιοσύνη. Συγκεκριμένα, η επιβάρυνση της παροχής νομικών υπηρεσιών -ιδίως σε ό,τι αφορά δικαστικές ενέργειες- με ΦΠΑ συνιστά δυσανάλογο βάρος και εμπόδιο κατά την πρόσβαση στην δικαιοσύνη. Το βάρος αυτό επιβαρύνει πολύ περισσότερο τους πιο αδύναμους οικονομικά πολίτες. Περαιτέρω, η επιβολή ΦΠΑ καταλήγει σε άνιση μεταχείριση των διαδίκων φυσικών και νομικών προσώπων, δεδομένου ότι μόνον τα νομικά πρόσωπα έχουν δυνατότητα συμψηφισμού του ΦΠΑ (εισροών – εκροών).

Επειδή, μέχρι σήμερα, η Κυβέρνηση δεν έχει υλοποιήσει την δέσμευση περί αύξησης του ορίου προαιρετικής απαλλαγής από τον ΦΠΑ στις 25.000 €.  

Επειδή, σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Κυβέρνηση ανέκρουσε πρύμναν και φέρεται να εισηγείται προς τους θεσμούς να μην υλοποιηθεί η σχετική δέσμευση.

Επειδή με το εν λόγω μέτρο, ήτοι την αύξηση του ορίου προαιρετικής απαλλαγής από τον ΦΠΑ, συμφωνεί το σύνολο των επιστημόνων – ελευθέρων επαγγελματιών της χώρας.  

 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Για ποιους λόγους δεν έχει μέχρι σήμερα υλοποιηθεί η δέσμευση για αύξηση του ορίου προαιρετικής απαλλαγής από τον ΦΠΑ στους ελεύθερους επαγγελματίες, και ειδικότερα στους δικηγόρους, στις 25.000 €; 

2. Πότε σκοπεύει να εισαγάγει τη σχετική ρύθμιση προς ψήφιση στην Βουλή;