Πάτρα: Στη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου το Θαλάσσιο μέτωπο

στις 4 το απόγευμα η συνεδρίαση του σώματος
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ

Στις 4 το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί για σήμερα η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Πάτρας, στο κτίριο του Λαδόπουλου. 

Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται συνολικά 35 θέματα, ωστόσο η σημαντική εξέλιξη για την πόλη που αφορά στη ψήφιση της τροπολογίας για την οριστική παραχώρηση του Θαλασσίου Μετώπου στο Δήμου, αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο.

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1. Έγκριση παράτασης της σύμβασης παραχώρησης, χωρίς αντάλλαγμα, της χρήσης χώρου στα Κάτω Ροϊτικα Πατρών, στον Κοινωνικό Οργανισμό του Δήμου Πατρέων, για την υλοποίηση δράσεων θερινού ΚΔΑΠ (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
2. α) Έγκριση οριστικής μελέτης και β) καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση χώρων παλαιών Σφαγείων, σε χώρους δημιουργικής  βιομηχανίας, με ειδίκευση στο Πατρινό Καρναβάλι, για την υλοποίηση του παραδοτέου D3.1.3 Creative Hubs» του έργου Creative Hubas forsustainable development through the Valorization of CulturalHeritage Assets», με ακρωνύμιο «SPARC» (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια).
3. Έγκριση της μελέτης του έργου «Κατασκευή- Επισκευή και συντήρηση Αθλητικών εγκαταστάσεων» (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια).
4. Τροποποίηση-συμπλήρωση  της αρ. 169/2018 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ  (Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας), σε συνδυασμό  με το αρ. πρωτ. 12098/2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου» (εισηγητής: Α. Παπανικήτας- Πρόεδρος Δ.Σ.).
5. Δωρεά μελέτης, για την αποκατάσταση της κατολίσθησης στη θέση Αγ. Μαρίνα, της Δημοτικής οδού Σουλίου- Μοίρας και έγκριση διέλευσης αγωγού της εταιρείας «ENEL GREENPOWER HELLAS», προς αποκατάσταση της λειτουργίας του Υδροηλεκτρικού Σταθμού Γλαύκου (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).
6. Έκδοση ψηφίσματος, για τη συμφωνία των Κυβερνήσεων Ελλάδας και Π.Γ.Δ.Μ. (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος).
7. Απόρριψη ένστασης, της Κοινοπραξίας με την επωνυμία «ΑΝΟΔΟΣ ΑΤΕ – ΠΙΜΕΡ ΑΤΕ», αναδόχου του έργου «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων περιοχών Βλατερού – Δασυλλίου- Καβουκάκι- Γούβα», κατά της Ειδικής Διαταγής με αριθ. πρωτ. 43113/Α2654/14-06-2018 της Δ/νσης Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Μ (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια).
8. Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου, οικον. έτους 2018 – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος (σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
9. Έγκριση πρακτικών αρμόδιας επιτροπής, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών προσφορών, οικονομικών προσφορών και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, για την προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου (κατηγορία 2), για τις ανάγκες του ΚΟΔΗΠ και του Δημοτικού Βρεφοκομείου (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

10. Έγκριση υποβολής πρότασης έργου στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα INTERREG Adriatic- Ionian Programme- ADRION 2014-2020, με τίτλο  του έργου «Sustainable tourism development throughthepreservation and valorization of the Adriatic- Ionian Carnivals’ common tradition», Ακρωνύμιο: FESTUM (εισηγητής: Β. Θωμόπουλος- Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου- Αρμ. Δ/ντής).

11. α)Έγκριση εγγραφής ποσού 74.400€ στον προϋπολογισμό έτους 2018 του Κληροδοτήματος Γεωργίου Οικονομόπουλου και εκταμίευση αυτού  από τον τραπεζικό λογαριασμό του, για ανάθεση εκπόνησης μελέτης και β) Ανάθεση  μελέτης για την αποκατάσταση του κτιρίου της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών στον ιδιώτη Αρχιτέκτονα  Μηχανικό κ. Παναγιώτη Βανδώρο (εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

12. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή και ανέγερση Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας και Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ), διαμερίσματα τύπου Α και Β, για άτομα με νοητική υστέρηση (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια).

13. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής γενικής υπηρεσίας (εταιρεία Γιαλελής Κ. Δημήτριος- Υπηρεσίες Απολύμανσης και Εξολόθρευσης) (εισηγητής: Β. Θωμόπουλος- Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντές).

14. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής προμήθειας (είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

15. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών (συντήρηση γηπέδων ΔΕ Παραλίας) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

16. Έγκριση πρωτοκόλλων τμηματικής παραλαβής υπηρεσιών (φύλαξη εργοστασίου Λαδόπουλου κλπ) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

17. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής, για υπηρεσίες βιβλιοδεσίας, για την κάλυψη αναγκών των τμημάτων της Δ/νσης Εξυπηρέτησης Πολιτών (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

18. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής γενικής υπηρεσίας (υπηρεσίες Ναυαγοσώστη) (εισηγητής: Β. Θωμόπουλος- Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντές).

19. Έγκριση των υπ’ αριθ. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16/2018 πρωτοκόλλων καλής εκτέλεσης υπηρεσιών (Οργάνωση εκδηλώσεων κλπ) (εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

20. Έγκριση των υπ’ αριθ. 17 και 18 με ημερομηνία 6-07-2018 πρωτοκόλλων καλής εκτέλεσης που αφορούν στην ετήσια συνδρομή στη web εφαρμογή ΔΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  και στο websiteΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ αντίστοιχα (εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

21. Ψήφιση πίστωσης και έγκριση δαπάνης ποσού 23.000,00€, για τη διοργάνωση Ημιμαραθωνίου Δρόμου Φ. Τσιμιγκάτος (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος- Αρμ. Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου- Αρμ. Δ/ντρια).

22. Συγκρότηση επιτροπών α) Συντήρησης και επισκευής οχημάτων - μηχανημάτων του Δήμου Πατρέων, β) Παρακολούθησης - Παραλαβής Προμηθειών και γ) Παραλαβής Υπηρεσιών, για τη συντήρηση και επισκευή οχημάτων – μηχανημάτων της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Μηχανολογικού Εξοπλισμού, για το έτος 2018 (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

23. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης- παραλαβής υπηρεσιών καλής εκτέλεσης του Αυτοτελούς Γραφείου Νομικών Συμβούλων (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

24. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του φυσικού εδάφους του έργου «Κατασκευή βορειοδυτικού τεχνητού αναχώματος στο ΧΥΤΑ Ξερόλακας Πατρών» (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).

25. Έκπτωση του υπ’ αριθ. 51878/2017 γραμματίου συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσού 300,00€, υπέρ του Δήμου Πατρέων, λόγω μη τήρησης των όρων διακήρυξης της αριθ. 533/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

26. Έγκριση επιστροφής χώρου οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Σουλίου και παραχώρηση νέου χώρου στο Β΄ Δημοτικό Κοιμητήριο (Σπυρίδων Σκιαδάς) (εισηγητής: Β. Θωμόπουλος- Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος- Αρμ. Προϊστάμενος α.α.)

27. Έγκριση επιστροφής χώρου οικογενειακού τάφου στο Α΄ Δημοτικό Κοιμητήριο Β΄ κατηγορίας και παραχώρηση νέου χώρου στο Α΄ Δημοτικό Κοιμητήριο Α΄ κατηγορίας  (Μιχαήλ Ρέβας) (εισηγητής: Β. Θωμόπουλος- Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος- Αρμ. Προϊστάμενος α.α.).

28. Έγκριση επιστροφής χώρου οικογενειακού τάφου στο Β΄ Δημοτικό Κοιμητήριο Γ΄ κατηγορίας και παραχώρηση νέου χώρου στο Β΄ Δημοτικό Κοιμητήριο Α΄ κατηγορίας (Αθανάσιος Δάβανος) (εισηγητής: Β. Θωμόπουλος- Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος- Αρμ. Προϊστάμενος α.α.).

29. Επιστροφή ποσού, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος  (Πάσχος Νικηφόρος) (εισηγητής: Β. Θωμόπουλος- Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος- Αρμ. Προϊστάμενος α.α.).

30. Επιστροφή ποσού, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος (Φελουκίδου Δέσποινα) (εισηγητής: Β. Θωμόπουλος- Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος- Αρμ. Προϊστάμενος α.α.).

31. Διαγραφή και επαναβεβαίωση οφειλής (Δ. Ιντζές) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

32. Διαγραφή και επαναβεβαίωση οφειλής (Α. Ραβαζούλα) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

33. Διαγραφή οφειλών από Τέλη ελλιμενισμού (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

34. Διαγραφή και επαναβεβαίωση οφειλής (Σ. Τουρκάκης) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

35. Έγκριση των από 29-06-2018 πρωτοκόλλων τμηματικής παραλαβής γενικής υπηρεσίας (νεωκόρων και ιεροψαλτών) (εισηγητής: Β. Θωμόπουλος- Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος- Αρμ. Προϊστάμενος α.α.).

 

Η Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Κατερίνα Γεροπαναγιώτη – Θεοδωρακοπούλου