Πάτρα: Από σήμερα Δευτέρα οι αιτήσεις για τις 28 θέσεις προσωπικού πυροπροστασίας

Στην πρόσληψη 28 ατόμων (έκτακτου προσωπικού) προχωράει ο Δήμος Πατρέων για την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας εποχικής ανάγκης της πολιτικής προστασίας κατά την αντιπυρική περίοδο.
Ο Δήμος αξιοποιεί το νομοθετικό πλαίσιο που του δίνει το δικαίωμα να προσλάβει προσωπικό οποιασδήποτε ειδικότητας µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν θα υπερβαίνει τους δύο µήνες µέσα σε συνολικό διάστηµα δώδεκα µηνών. Κατ΄ εξαίρεση, επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού που απασχολείται στην πυρασφάλεια µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους τρεις µήνες.
Οι ειδικότητες και οι θέσεις εργασίες είναι οι παρακάτω:
>∆ύο άτοµα ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οδηγών αυτοκινήτων (βυτιοφόρα - µικρά πυροσβεστικά 4Χ4) με σχέση
εργασίας που θα διαρκέσει από την έναρξη της σύµβασης εργασίας έως την ολοκλήρωση του τριμήνου.
>Δύο άτοµα ∆Ε χειριστών μηχανημάτων έργων (γεωργικού ελκυστήρα-τρακτέρ) με σχέση εργασίας που θα διαρκέσει από την έναρξη της σύµβασης εργασίας έως την ολοκλήρωση του τριμήνου.
>Εξι άτοµα ∆Ε δενδροκηπουρών με σχέση εργασίας που θα διαρκέσει από την έναρξη της σύµβασης εργασίας έως την ολοκλήρωση του τριμήνου.
>Δεκαπέντε άτοµα Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης εργατών πυρασφάλειας με σχέση εργασίας που θα διαρκέσει από την έναρξη της σύµβασης εργασίας έως την ολοκλήρωση του τριμήνου.
>Τρία άτομα ΥΕ εργατών πυρασφάλειας με σχέση εργασίας που θα διαρκέσει από την έναρξη της σύµβασης εργασίας έως την ολοκλήρωση του διμήνου.
Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την υποβολή της αίτησης κάθε ενδιαφερομένου είναι τα εξής: Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας, απογραφικό δελτίο ΙΚΑ, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, βεβαίωση σπουδών (εφόσον υπάρχουν τέκνα που σπουδάζουν), τίτλος σπουδών με τα αναφερόµενα προσόντα για κάθε ειδικότητα, ισχύουσες επαγγελµατικές άδειες, βεβαίωση εµπειρίας (όπου απαιτείται), υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυµα υπέρβασης της δίµηνης ή τρίµηνης απασχόλησης µέσα σε συνολικό διάστηµα δώδεκα 12 µηνών.
Κατάθεση αιτήσεων Μαιζώνος και Βότση (είσοδος από Μαιζώνος), στο διάστημα από 25/06/2018 έως και 29/6/2018.

Πηγη:Πελοπόννησος